Nyírbogát Nagyközség

Egyházak

     

 

Galéria

 

A Baptista Egyház hírei

Hálaadó ünnepséget tartottak a nyírbogáti Baptista gyülekezetben

 

 

 

 

 

Elérhetőség:

Kossuth u. 18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babtista Egyház

 

Kik a baptisták? A kétezer éves kereszténység törzsén a reformációval egy időben jött létre az a bibliai alapelveket követő evangéliumi ébredési mozgalom, melynek mai utódai vagyunk. Magyarországra több mint 475 évvel ezelőtt érkeztek Svájcból az első baptista hitelveket valló misszionáriusok, akik közül sokan hitük miatt mártírokká lettek.

A népegyházi protestáns hittestvérektől a baptistákat az különbözteti meg, hogy a bibliai hitvalló felnőtt keresztséghez ragaszkodnak, és azt, Jézus példáját követve, vízbe való teljes alámerítéssel gyakorolják. Innen kapták az újszövetségi görög nyelvből eredő nevüket is: baptista = bemerítve keresztelő. Legnagyobb létszámban a baptisták az amerikai kontinensen élnek. A nagyvilágon élő baptisták száma – családtagjaikkal együtt – megközelíti a százmilliót. Hazánkban 150 éve működik szervezett formában a baptista misszió. Jelenleg kettőszázezerre tehető a Kárpát-medence területén élő magyar és más nemzetiségű hitvalló baptisták és hozzátartozóik létszáma.

Nyírbogáton közel 100 éve él baptista gyülekezet. Gyülekezetünk része a Magyarországi Baptista Egyháznak. Mint evangéliumi szabadegyházak, valljuk az ö n k é n t e s és tevékeny gyülekezeti tagság elvét.

Mint baptisták, szeretnénk Isten segítségével a hitüket komolyan vevő, gyakorló keresztények lenni. Ragaszkodunk a Szentírás igazságaihoz.

Fontos számunkra a megtérés evangéliumának hirdetése. Az, hogy az ember felismert és megvallott bűneit ha megvallja és elhagyja, Istentől bűneire bocsánatot kap. A meg nem bánt és meg nem vallott bűn elválaszt Istentől. Tudatosan, személyesen döntünk arról, hogy az életünket Istennel éljük. Döntésünket, Istenhez való tartozásunkat teljes víz alá merítéssel – a bemerítéssel – pecsételjük meg.  

Gyülekezetünk kis létszámú. Jelenleg tizenkilencen vagyunk. Vasárnap délelőtt 11 órakor, délután 16 órakor tartunk összejövetelt, istentiszteleti alkalmat.  Hét közben szerdai napon bibliai óra keretén belül tanulmányozzuk Isten igéjét. Mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel ezekre az alkalmakra, aki vágyik Istennel rendezni az életét.

Soha ne felejtsd el, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

János 3:16

 


 

Esperesi találkozó

 

50 éves jubileumi ünnepség

 

Család - csoda

 

Nyírbogáti Hierotheosz nap
 

 Márciusi hírek

 

 

Elérhetőségek:

Kossuth u. 15.

286-262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görög Katolikus Egyház

Előzmény: 1929-ben a görög és római katolikus hívek állami támogatással építettek egy iskolakápolnát szolgálati lakással együtt a Kossuth út és a Deák Ferenc út sarkára.

Ebben az épületben hétköznap a gyerekek tanultak vasár- és ünnepnap pedig istentisztelet volt. / 1963-2002. novemberéig Községi Könyvtárként működött, 2002-ben visszakapta az egyház és újra felszentelték kápolnának. / 1950-es években elindult  az államosítás az egész országban, így Nyírbogáton is. Előbb - utóbb biztos voltak abban , hogy a Katolikus Kápolnát is államosították fogják. 1954-ben a Görög Katolikus egyház kapott ajándékba egy telket Palóczi Péter református vallású hívőtől . Az egyházközösség ezek után nagyon szeretett volna erre a telekre egy templomot építeni. Ez az óhaj abban az időben szinte lehetetlen volt. Dr Hudáky Aladár esperes úr, nyírbátori paróchus látta el a nyírbogáti híveket. Ő szorgalmazta és járt utána az építkezéshez szükséges iratoknak. Több kérelem elutasítása után hozzákezdtek egy kántori lakás építéséhez. Az akkori püspök atya, Dr. Dudás Miklós támogatta az ügyet és nagyon szerette volna ha minél hamarabb Nyírbogáton is megépülhetne egy szép templom. 1958-ban kezdődtek el  a munkálatok. Az elkészült templomot 1959 november 21-én  szentelte fel Rajkovits István püspöki helynök fényes papi aszisztenciával és a hívek sokaságával. Ettől fogva itt végezték a szertartásokat a görög és római rítus szerint. 2002 Szeptember 1-én önálló egyházközösséget alapított a Főpásztor. Első lelkészének, parókusának Terdik Mihályt nevezte ki. Aki fő feladatának kapta a közösségi élet megszervezését, a hitélet fellendítését és a lelkészi lakás fölépítését.  A nagy összefogás eredményeként 2004-ben és 2005-ben elkészült a parókia, amelyben helyet kapott egy iroda közösségi teremmel továbbá egy szolgálati lakás. 2005 agusztus 22-en Dr. Keresztes Szilárd megyéspüspök úr megáldotta és fölszentelte a hívek összefogásával felépült épületegyüttest. Azóta a lelki élet folyamatosan fejlődik, színes és gazdag programok szervezésével próbálja bevonni híveit az Isteni titkokba. 2007 április 29-én a Hajdúdorogi Katolikus gimnázium énekkara vendégszerepelt a katolikus templomban a hívek nagy örömére. 2007 jún. 17.-én 9 gyermek vette magához először az eucharisztiát azaz az oltáriszentséget.

Az egyházközösség törekszik megtartani híveit, őszi hagyományait, szép szertartásait az ünnepek méltóságát, s ezekből kíván továbbítani kincseket a jövő nemzedékeinek.

 

 


 

Galéria

 

Partium földi buszkirándulás

 

 Konfirmáció - 2015

 Szenteste a Református Templomban

 

 Márciusi hírek

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elérhetőségek:

Béke tér 3.

42/286-262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nyírbogáti református templom rövid története

 

A templom történetének szerkesztett változata itt olvasható

 

 A reformáció rövid idő alatt elérte községünket, s a helvét irányt vette fel. 1547-ben már lelkészi díjlevele van az itteni egyháznak. És birtokba vették a község templomát. Ez kéttornyú volt, és szükségessé vált az átépítése.

 Felhasználták tégláit, a hiányt új égetett téglákkal pótolták. 1823 április 16-án helyezték el az alapkövét. Nagy erőfeszítések árán szerezték be az alapanyagot és fuvarozták el. Az első mészszükséglet 300 hordó mész volt, amit Lagmatzról szereztek be. A templom napkeleti oldalán kezdődő gömbölyödésében helyezték el az írást. Adatai szerint a gyülekezet állománya 232 család, összesen 2000 lélek.

1824 szeptemberében már fent volt a gömb a templom tetején. A hozzájárulás parancsszerű volt, egy-egy részleg alkotásakor a hozzájárulás családonként 12 forint, máskor 4 köböl gabona. A torony észak és napnyugat közé eső szegletében van elhelyezve a másik írás. Adatok szerint: Hossza 15, szélessége 8, a torony magassága 11 öl. A lécet és egyéb faanyagot Máramarosszigeten szerezték be, és a kisvarsányi Tisza partról fuvarozták elő. Két harang volt, 4 és 2 mázsás.

 A teljesen elkészült templomot 1828. október 24-én vették használatba. Építkezéskor az istentiszteleteket egy csűrben tartották. Berendezés elkészítéséről nincs feljegyzés, jegyzőkönyvünk 1828-1846-ig nincs.

 A feljegyzések azzal a fájdalmas bejegyzéssel folytatódnak, hogy 1845 február 5-én éjjel templomrablók az úrasztali kelyheket ellopták. Majd 1864 agusztus 11-ére virradó éjjel a templom leégett. A tető, ablakok, ajtók és minden belső berendezés, még a két harang is teljesen elhamvadt. Csupán a falak állottak.

Az istentiszteleteket az üszkös falak között folytattak, rossz idő esetén pedig a fiúiskolában. 1865március 26-án elhatározzák a székek beépítését. Alájuk a gerendákat a szennyesi erdőből szerezték be, az asztalosmunkát Miklósi László készítette. 1866 május 6-án elhatározzák a torony megemelését 2 öllel. Ekkor kapja a templom a bádogtetőt is. 1916 június 19-én tomboló szélvihar lesodorja a torony bádogját megrongálja a bádogtetőt, sőt ablakokat zúzott be és sodort ki. Első segítséget a Magyarpéterlaki gyülekezet nyújtja 7 korona 80fillér értékben. A presbitérium agusztus 10-én a bádogos munka elvégzésével Wartheimer Herman balkányi bádogost bízta meg. 1934-ben belső festés volt. 1951-ben külső tatarozás és tetőjavítás céljára a gyülekezet 29,400 forintot adakozott. Belső tatarozás, csatornázás és egyéb munkálatok 1958-ban voltak végezve, összesen 70,855 forint költséggel. Az összeg önkéntes megajánlásokból gyűlt össze.

A következő külső-belső tatarozás 1983-ban volt, közel 400,000 forintos költséggel.

 Abban reménykedünk, hogy hosszabb időre rendben van templomunk, de előre nem látható dolog szertefoszlatta reménységünket.  1987 áprilisában viharos szél felszakította a torony bádogját és emiatt szükség volt a  felújítására.

 Az Állami biztosító közel 50,000 forintos kártérítési összege mellett a gyülekezet tagjainak még nagy összegű önkéntes adományával, majdnem 400,000 forintos költséggel épülhetett újjá a templom, Magi Balázs bádogos mester vezetésével, és Juhász Attila építőmérnök műszaki ellenőrzése mellett. Aki már a templom javítási munkálatainak a műszaki ellenőre is volt.

10 évvel a toronytető felújítása után 1997-ben a torony falazata annyira megromlott, hogy javítása nem volt tovább halasztható.  Egy békési vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot az állványzat nélküli javításhoz, a templom falának néhány helyen való javításához, a torony lefestéséhez és a torony belsejének újravakolásához, meszeléséhez. Mivel a torony deszkázata és a toronyba vezető lépcső is javításra, illetve cserére szorultak, rövid időn belül e munkálatokra is sort kellet keríteni. A szükséges deszka és faanyagot a nyírbátori Faipari Kft segítségével beszereztük, a munkálatokat pedig a gyülekezetben lévő mesteremberek irányításával közmunkával (szeretet munkával) elvégeztük.

Ez után sem volt megállás, hiszen a torony felőli bejárati ajtót kellett elkészíttetnünk, tetőt, csatornát javítani, majd a templom belsejét kijavíttatni, meszeltetni úgy, hogy a padokat nem mozdítottuk ki a helyükről. A szinte újjá alakuló templom belsejének további szépítésére egy asszony testvérünk értékes kézimunkákat készített és ajándékozott, mások terítőkkel gazdagították templomunkat, gyülekezetünket.

Az 1997 óta eltelt 12 év alatt az időjárás tornyunkat nagyon tönkretette, így szükséges lenne egy újbóli alapos renoválásra. De a templom tetejének festése, rozsda mentesítés is nagyon időszerűvé vált, s ezzel egy időben az alulméretezett csatornákat is cserélni kellene. Mindezek mellett ott van a templomkert parkosításának megoldása is. Ezen feladatok véghezvitele jócskán meghaladja a gyülekezet anyagi teherbíró képességét.

Nem szűnik meg azonban a remény, hogy az előttünk lévő feladatok elvégzéséhez egyszercsak hozzájutunk magasabb összegű támogatáshoz, hiszen környezetünk rendje és szépsége nem csak egy szűk közösség, hanem a település, sőt az országunk javát is szolgálja.

Ezért e jó ügyben mindazok támogatását kérjük és várjuk, akik ez ügyben bármilyen módon segíteni tudnak.

 

 


 

Galéria

 

A Római Katolikus Egyház hírei

A mennyországot választom

 Elsőáldozás - 2015

 

Templombúcsú a Nyírbogáti Római Katolikus kápolnában

 

 Márciusi hírek

 

Adj helyet a jónak

 

  

Elérhetőségek:

Deák F.u.1

286-242

 

 

 

Római Katolikus Egyház

Nyírbogáton a legutóbbi népszámlálási adatok szerint 602 római katolikus volt. Az 1927-ben épült iskolakápolnát és tanítói lakást a hatvanas években jogtalanul államosították, még az 1948-50-es törvényekre hivatkozva.

Könyvtár működött a volt római katolikus iskolában. Az oltárfülke, pedig el volt zárva és már nem nyitották ki, mint régen vasárnaponként. A római katolikus közösség visszaigényelte, szerencsére nem adták el, így került sor megállapodás alapján a visszaadásra 2002 szeptember 12-én. A kiürítés október elején volt. A gyors felújítás után november 24-én áldotta meg Bosák Nándor Debrecen-Nyíregyháza egyházmegyés püspök a kistemplomot. Azért nem kápolna, mert a kápolna magánhasználatú.

Az önkormányzatot az egyház kárpótlási pénzből az épület visszaadása után 23 millió forinttal kárpótolták. A római katolikus templom az Isteni Irgalmasság nevet viseli, melynek hirdetője a lengyel szent Faustyna volt, akinek csontereklyéjét őrzik a templomban. Ő egyszerű szolgáló apáca volt, naplója által és a hirdetett üzenet által lett híres. 

/ 1905-1938.okt.5+ /

A római katolikus épületen tetőfelújítás és ablakcserék voltak. Az eljövendő 50 évben ezekre nem lesz gond. Vasárnap fél 12-kor van a templomban a szentmise, vagy igeliturgia, , ünnepeken is, hétköznap rendszerint péntek délután. Minden közösség igyekszik megkapaszkodni, bármely felekezet legyen is.

A PüspökÚr véleménye az volt, hogy ha visszaigényelte a közösség / Bertók József adminisztrátor működése idején / és ahol 600-an vallották magukat római katolikusnak ott kell egy hely, ahol az egyházközösség élheti saját életét. A kistemplomban 50 kényelmes ülőhely van, megmaradt a régi fakereszt és a Prokop Péter stációk említésre méltók még.


 

Ökumenikus imahét - 2017.