Nyomtatás

”Minden állami gyermekvédelem s a legtökéletesebb gyermekvédelmi törvények értéktelenek, ha hiányzik a társadalmi lelkiismeret, amelyik egyedül tudja a gyermekvédelmet élő valósággá tenni.”

(Dréhr Imre dr.1929)

 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT:

A gyermekjóléti szolgáltatás 2004. június 11. napja óta van a településen.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2016. január 1-i hatállyal jelentős - a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálását, a család- és gyermekjóléti szolgálatok, valamint család és gyermekjóléti központok kialakítását célzó – változtatást vezetett be a szociális ellátás és a gyermekvédelmi ellátás fenti területein a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt. ) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) módosításával.

 Módosult az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége is, azt differenciáltan állapította meg a jogalkotó.

 Eszerint:

  1. az önálló polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, és a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles család- és gyermekjóléti szolgálatot működtetni a közös hivatalhoz tartozó valamennyi település számára.
  2. a járásszékhely település önkormányzata (lakosságszámtól függetlenül) köteles család- és gyermekjóléti központot működtetni a járást alkotó valamennyi település lakossága számára.

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a lakóhely szintű minimumszolgáltatások a Gyvt. 39-40. §-ában meghatározott - szervezési, szolgáltatási és gondozási - gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat és a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti - szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, családgondozás, stb. - feladatait.

A család- és gyermekjóléti központ a szolgálat fenti feladatain túl – az egész járásra kiterjedően – ellátja a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet. (Gyvt. 40/A. §)

A Módosító törvény indokolása szerint a központok létrehozásával a településeken dolgozó családgondozók leterheltsége csökken a hatósági tevékenységekhez kapcsolódó munkákkal, így több idő jut családgondozásra.

Teendők az önkormányzatok számára:

A Módosító törvény 29. § (5) bekezdése szerint

 Strukturális változást jelentett, hogy 2016. január 1-től a családsegítés ill. a gyermekjóléti szolgáltatás integráltan – kizárólag egy szolgáltató keretében – működtethető.

Az ellátórendszer átláthatóbbá, hatékonyabbá és igazságosabbá tétele érdekében az ellátórendszer több szolgáltatást érintettek az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény szabályai.

A gyermekjóléti alapellátás, ezen belül a gyermekjóléti szolgáltatás jelentős átalakítása, módosítása történt meg.

 Az új szervezeti formának köszönhetően 2016. január 01. napjával létrejött a

 Nyírbogát - Kisléta- Nyírderzs Települések

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Az új Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Találatok: 5516